Algemene voorwaarden

-Met ingang van de maand nadat de leeftijd van 16 jaar is bereikt, wordt men aangemerkt als seniorlid
-Opzegtermijnen alle onderdelen: Maand van opzegging plus een maand
-Opzeggingen dienen schriftelijk of via de mail te worden ingediend bij de vereniging
-Alle contributies/lesgelden/stalling- en huurbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Dit  betekent dat de verschuldigde  bedragen door ons ontvangen moeten zijn vóór aanvang van de periode waarop deze bedragen betrekking hebben
-Indien u automatisch de verschuldigde bedragen voldoet, dan verzoeken wij u bovenstaande wijzigingen vroegtijdig aan uw  bankinstelling door te geven.
-Bij incasso door de vereniging vindt de aanpassing automatisch plaats
-Uitsluitend voor wedstrijdruiters geldt dat het lidmaatschapsgeld door LR&PC NIOP in rekening wordt gebracht op de jaarnota van  LR&PC NIOP en daar ook wordt geïnd. (NL73 RABO 0319007006)


ALgemene Ledenvoorwaarden Manegevereniging N.I.O.P

Aanvang lidmaatschap

Een ieder die diensten van de vereniging wenst af te nemen dient lid te zijn van de vereniging. De volgende diensten worden er door de vereniging aangeboden:

  • rijlessen (zowel dressuur als springlessen)
  • de mogelijkheid van zgn vrijrijden
  • stalling van pensionpaarden
  • huur van paard of pony
  • deelnemen aan onder auspiciën van de K.N.H.S. georganiseerde wedstrijden
  • donateurschap (alleen lidmaatschap)

Bij de beheerder is een aanmeldingsformulier aanwezig waarop u kenbaar dient te maken dat u lid wenst te worden en welke diensten u wenst af te nemen. Het lidmaatschap alsmede de afname van de diensten vangen aan op de 1e of 16e dag van de maand. Dit geldt niet voor de stalling waarvoor dagtarieven gelden.

Einde lidmaatschap

Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren met een inachtneming van minimaal 1 maand opzeggingstermijn en eindigt altijd aan het einde van een maand. De datum van ontvangst is bepalend voor de einddatum. Uw schriftelijke opzegging dient u te sturen naar de penningmeester van de vereniging: de heer H. Zuidema penningmeester@manegeniop.nl.

Maandelijks verschuldigde bedragen

De tarieven van onze diensten kunt u vinden elders op deze site (tarieven). De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Bij tariefaanpassingen worden de leden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De verschuldigde bedragen dienen door de leden op eigen initiatief te worden over gemaakt naar onze bankrekening 36.50.19.518 t.n.v. Manegevereniging N.I.O.P. te Nieuwe Pekela. U krijgt dus geen acceptgiro toegezonden. Voor stalling, huur van paard of pony of rijlessen dient het verschuldigde bedrag maandelijks te worden overgemaakt (ook gedurende de vakanties en feestdagen). Voor de betaling van stalling kunnen aanvullende eisen gelden. De overige bedragen (kosten lidmaatschap en vrijrijden) dienen z.s.m. na 1 januari of z.s.m. na aanvang van lidmaatschap of vrijrijden te worden overgemaakt.

Betalingsachterstand

Bij een betalingsachterstand worden herinneringen en aanmaningen gezonden. Hierbij zullen kosten in rekening worden gebracht. Bij het daarna in gebreke blijven van volledige betaling van de betalingsachterstand zal de vordering ter incasso aan een deurwaarder worden overgedragen. De hieruit voortvloeiende zeer hoge kosten zullen door de deurwaarder aan u in rekening worden gebracht. De hieraan verbonden procedures vindt u in ons manegecomplex.

Het Bestuur